Utfeartferiening 'De Ferbining'  

De eardere trije Utfeartferienigingen fan Ingelum, Bitgum en Bitgummole, binne no meiinoar ien; Utfeartferiening 'De Ferbining' te Bitgummole Bitgum en Ingelum.

Boade/Utfeartlieder dhr. Joh. vd Galiën ut Ljouwert.  
058-2667772  (is ek stil mobiel) 
Boade/Utfeartlieder Mevr. W. Hoekstra ut Jelsum. 06-20119960
Helpboade / Utfeartlieder dhr. S.Bloem 058-2531650 / 06-22275138
Ledenadministraasje, Bestjoerslid dhr. J.Huizinga  Harnedyk 47, 9038 TN Ingelum  06-20956909.e-mail: ledenadministratie@deferbining.nl

Ynformaasje oer 'De Ferbining'sjoch webside www.deferbining.nl e-mail info@deferbining.nl