Toneellogo

Utfiering 2019

"Wij komme op'e telefysje!"

DSC 0003

DSC 0005

DSC 0006

DSC 0010

DSC 0002
Gosse de Vries iepent de Jûn.

DSC 0003
Andries van de Beek spile Propke de kroegbaas

DSC 0005
Hibbe Kramer spile Freddie.

DSC 0006
Femke van der Heide spile Lenie dochter fan de kroegbaas.

DSC 0007

DSC 0008
Petra Fopma spile Juffer Jeltsje.

DSC 0009
Jan Bakker spile Koster.

DSC 0011
Edwina Bijlsma spile Ymkje.

DSC 0012

DSC 0013

DSC 0014

DSC 0015
Helga Postma spile Marchje.

DSC 0016
Yrlin de Jonge spile Rik.

DSC 0017

DSC 0018

DSC 0019

DSC 0020

DSC 0021

DSC 0022

DSC 0023

DSC 0024

DSC 0025

DSC 0026

DSC 0027

DSC 0028

DSC 0029

DSC 0030

DSC 0031
Thonnis de Jonge spile Jépé.

DSC 0032

DSC 0033

DSC 0034

DSC 0036

DSC 0037
It famke mei de hoed is Nynke van de Beek. Sij spile Bakker de belestingynspekteur.

DSC 0038

DSC 0039

DSC 0040

DSC 0041

DSC 0042

DSC 0044

DSC 0045

DSC 0046

DSC 0047

DSC 0048

DSC 0049

DSC 0050

DSC 0051

DSC 0052

DSC 0053

DSC 0055

DSC 0056

DSC 0057

DSC 0058

DSC 0059

DSC 0061

DSC 0062

DSC 0064

DSC 0066

DSC 0069

Karel
Rezjy Karel Adema.

DSC 0004
Ynstekster: Wieke de Vries.

Grime: Tjitske Posthumus
Jeanet Postma - Terpstra.

Lud en ljocht
Lûd en Ljocht: Garbrand Bakker
                            Piebe Jan Postuma
                                Gosse-Pieter de Vries
                      Gosse de Vries

Dekôr: Petra Fopma
                Gosse de Vries
                    Yorjin de Jonge
              Hibbe Kramer