Top copy2

Toneelvereniging: Nieuw leven

Toneellogo

Utfiering 2018

1

Oer belangstelling wie wei net te kleien!

Front

2

DSC 0003

DSC 0005

Andries van de Beek spile Omke Freerk.

DSC 0006

DSC 0007
Rense Jelte Bruinsma spile Renee, buorman fan omke Freerk.

DSC 0009

DSC 0010
Jeanine Postma spile Tineke, bourfrou fan omke Freerk.

DSC 0011

DSC 0012

DSC 0013
Petra Fopma spile Loltsje.

DSC 0014
Hibbe Kramer spile Harm.

DSC 0015

DSC 0017
Helga Postma spile Geeske. En Thonnis de Jonge spile Lammert

DSC 0019

DSC 0020

DSC 0021

DSC 0022

DSC 0023

DSC 0024
Edwina Bijlsma spile muoike Siecherke.

DSC 0025

DSC 0026

DSC 0027

DSC 0029

DSC 0030

DSC 0031

DSC 0033
Baukje Koster spile Edeltraut.

DSC 0035

DSC 0038

DSC 0040

DSC 0041

DSC 0042

DSC 0043

DSC 0045

DSC 0046

DSC 0047

DSC 0048

DSC 0049

DSC 0050

DSC 0051

DSC 0052

DSC 0053

DSC 0054

DSC 0055

DSC 0056

DSC 0057

DSC 0058

DSC 0059

DSC 0062

DSC 0063


DSC 0008
Ynstekster Wieke de Vries.

5
Rezjy Karel Adema.

Grime Tjitske Posthumus.

Lûd en Ljocht: Garbrand Bakker
                            Piebe Jan Postuma
                                Gosse-Pieter de Vries
                      Gosse de Vries

Dekôr: Petra Fopma
                Gosse de Vries
                   Thonnis de Jonge
              Hibbe Kramer

 
 
BasdeBoer.jpg