Begin pagina

..Top copy2

woensdag, 03 januari 2018 11:41

Nieuw Leven spilet Bokkesprongen


As toanielselskip sille wy dit jier it stik BOKKESPRONGEN”foar jim op ‘e planken sette. 

Wegens grutte opkomst ôfrúne jier,op . freed 2 febrewaris ús TRY-OUT.

Dizze jun kinne jim noflik oan in tafeltsje sitte mei in bakje kofje as thee.Nei it stik is der mogelijkheid om rêstich in buorreltsje as friske te nuttigjen, sunder dat de muziek jim fuortblaast.

Dizze jun hat in gereduseerd tarief.Tagongspriis foar dizze jun is €8,00 (stipers € 5,00)

Sneon 3 Febrewaris  is ús ÚTFIERINGSJUN.Tagongspriis foar dizze jun is €10,00 (stipers € 5,00).

Nei ôfrin is der dûnsjen mei live muzyk fanHITSINGERS.

Beide jûnen sille begjinne om 20.00 oere. Yn doarpshûs “Skerne Wibe” te Ingelum.

Kaarten kinne jim krije by de folgjende adressen:
  • Ø Fan 8 jannewaris ôf by slachter Bart Schuurer yn Bitgummole.
  • Ø Tongersdei 19 jannewaris 2018 yn doarpshûs Skerne Wibe te Ingelum fan 19.30 oere oant 20.15 oere. 
  • Ø Binne jim behindere en wolle jim dochs kaarten hawwe. Nim dan efkes kontakt op mei it bestjoer op de folgjende tillefoannûmers  058- 253 2144, 253 2205 of ferstjoer in email nei petrafopma@hotmail.com de kaarten lizze dan foar jim klear oan ’e seal.
Graach goed oanjaan welke jûn jim komme wolle!!! Stipers kinne allinne kaarten tsjin stiperstaryf  krije op ús foarferkeapjûn yn ’t doarpshûs.Noch gjin stiper en dochs tsjin stiperstaryf deryn? Dat kin, troch op ús foarferkeapjûn stiper te wurden en it stipersjildt oer 2017/2018 te beteljen.

Graach oant sjen op ien fan ús útfieringsjûnen.It bestjoer.


webposter bokkesprongen
Log in om reacties te plaatsen
Jeanetbanner.jpg